Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL ROOS PLAGGE

 

Roos Plagge
KvK 24355239
Brielle
0181-411753
info@praktijkbewust-zijn.nl 

 

1.    Definities
       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
2.    Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een          overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
3.    Dag: kalenderdag.
4.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt                      informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en          ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.    Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien          van de overeenkomst op afstand.
6.    Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten                aanbiedt.
7.    Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot             stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
8.    Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-              mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende        vaststaat. 

 

2.    Algemeen
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op              elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
2.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de                  webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
3.    Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het            moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de                              overeenkomst ontbinden.
4.    In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen        de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens                                                  betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn              om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende        weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans             te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

3.    Ontbindingsrecht
1.    Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen          14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument                          aangewezen vertegenwoordiger. 
2.    Ontbinding van een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor levering van digitale          inhoud die niet op een materiele gegevensdrager wordt geleverd, mag tevens door de                  consument binnen 14 dagen worden ontbonden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt            op de dag waarop de overeenkomst is gesloten. 
3.    Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking.                        Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit                      noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. 
4.    Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product, wanneer dit het                  gevolg is van de wijze waarop de consument met het product is omgegaan en dit omgaan            verder gaat dan redelijk of gebruikelijk is voor de beoordeling van het product. 
5.    Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de            bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzend onverwijld een                  bevestiging van dit bericht. 
6.    Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de                  originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de                    door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
7.    In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de                      consument.
8.    Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform        het in lid 6 bepaalde.
9.    Webwinkel vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien                  dagen na ontbinding. 

 

4.    Uitsluiting Ontbindingsrecht
       Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
a.    die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.    die snel kunnen bederven of verouderen;
e.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de                      webwinkel geen invloed heeft;
f.    voor losse kranten of tijdschriften;
g.   voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling       heeft verbroken;
h.   de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de                   uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en           de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest;
i.    dienstovereenkomsten, wanneer in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van             uitvoering daarvan is voorzien;
j.    dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering       is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de                         consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de               overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 

5.    Levering
1.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft            gemaakt.
2.    De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere                          leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van                            vertragingen in de levering.
3.    Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen                      plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij        ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen                            vergoeden. 
4.    Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het              moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde. 

 

6. Intellectueel Eigendom
1. Indien webwinkel werken van intellectuele eigendom levert, verkrijgt consument op dit werk         een licentie voor gebruik voor één persoon. 
2. Het is consument niet toegestaan de werken te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen,           openbaar te maken of te verspreiden of te leveren aan derden. 
3. Bij ongeoorloofd gebruik zal webwinkel diens schade verhalen bij consument. 

 

7. Klachten en Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van              toepassing
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch                    uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en                duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
3.    Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht                  beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel          hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen                  consument wel een oplossing mag verwachten.

​Bank gegevens: NL54 INGB 0007 3904 48 Roos Plagge

Lichter Leven Academie is een onderdeel van Roos Plagge

Kvk nummer: 24355239

BTW nummer: NL001571799B71

© Lichter leven academie Brielle

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Volg mij